Taniec

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

opłata 40 zł za miesiąc - zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 60 minut)

Zajęcia prowadzi para Magda Liwak i Przemek Materna

Magda Liwak i Przemek Materna to Mistrzowie Polski w tańcach Standardowych, oraz posiadacze najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej "S".

Do ich największych sukcesów sportowych należą:

-miejsca na podium na międzynarodowych turniejach w Hiszpania (Platja D'aro 2015), Słowenia (Ljubljana 2015), Litwa (Kiejdany 2015), Słowacja (Trenczyn 2015), Dania (Arhus 2016, Kopenhaga 2017) Zabrze (WDSF Open 2015), Zawiercie ( Turniej Asów 2016),

-Finały w turniejach z cyklu Grand Prix Polski

-Półfinał programu "Got to Dance - Tylko taniec.

Magda i Przemek od 6 lat rozwija swoje umiejętności trenerskie i wychowawcze, swoją wiedzę i pasję przekazywali dotychczas w wielu przedszkolach i szkołach w okolicach Rzeszowa i Lublina, CKiP w Piotrowicach, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej Signum Dance w Hyżnem, Taneczny Klub Sportowy Gasiek - Rzeszów.

Ich wychowankowie mogą poszczycić się:

- II vice Mistrzostwo Polski w kat. 10-11 lat par sportowych

- Zwycięstwa i finały w kategorii Grand Prix Polski, oraz w Ogólnopolskich Turniejów Tańca

- Uzyskanie wyższych klas w Tańcu Sportowym

- Wyróżnienie na Eurodance Festival Nałęczów 2015 grupy "Małych urwisów" w kat. tańca nowoczesnego do lat 12

- Kwalifikacja i wyróżnienie na wojewódzkim przeglądzie tanecznym w Głogowie Małopolskim grupy "Małych księżniczek" w 2016r.

- Udział w projekcie Aktywna Rodzina zwieńczony pokazem tańca.

 


Informacja dotycząca opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Opłata za udział w zajęciach tanecznych ma charakter ryczałtowy.
  2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wypełnienie karty informacyjnej uczestnika oraz  przekazanie jej instruktorowi prowadzącemu.
  3. Karty informacyjne wydaje instruktor prowadzący.
  4. Opłata miesięczna za zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury wynosi: a) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 60 minut) - 40,00 zł za m-c.
  5. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych ma obowiązek dotrzymywać terminów opłat za zajęcia taneczne dziecka i do końca każdego miesiąca wpłacać pieniądze za dany miesiąc na konto Centrum Kultury:

Nr konta 06 8735 0007 0000 0420 2000 0010

tytuł wpłaty:…………………………………………………...............................................

(nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy)

6. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, trwającej dłużej niż 2 tygodnie, CKPiT może odstąpić od pobierania opłaty na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uwzględniający termin ponownego podjęcia nauki przez uczestnika zajęć.

a) wniosek, o którym mowa wyżej powinien być złożony w placówce  w nieprzekraczalnym terminie do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.

7. W przypadku, gdy w danym miesiącu dziecko nie uczestniczyło ani razu w zajęciach opłata za ten miesiąc nie będzie naliczana przez instruktora odgórnie.

8.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez instruktora, do jego obowiązków należy odwołanie zajęć oraz wyznaczenie innego terminu na ich odpracowanie, bądź ustalenie zastępstwa z innym instruktorem.

9.   Jeśli nieobecność instruktora ma charakter długotrwały dyrektor CKPiT wyznacza innego instruktora do prowadzenia zajęć z grupą.

10.  Jeżeli niemożliwe jest ustanowienie zastępstwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 8 – placówka nie pobiera opłat za w/w okres.

11. Jeżeli dziecko chce zrezygnować z udziału w zajęciach tanecznych  rodzic/ opiekun prawny obowiązany jest do potwierdzenia powyższego w piśmie skierowanym do instruktora prowadzącego.

a) pismo, o którym mowa wyżej może być dostarczone indywidualnie lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) rezygnacja z zajęć tanecznych w formie ustnej lub przez sms  nie będzie przyjmowana  i uwzględniana.

c) wzór pisma o rezygnację z zajęć tanecznych można pobrać w sekretariacie placówki lub u instruktora prowadzącego.

d) w przypadku nie skorzystania z gotowego wzoru pisma, informacja o rezygnację z zajęć powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna prawnego,

- miejscowość, datę,

- imię i nazwisko dziecka rezygnującego z zajęć,

- wskazanie miesiąca, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia oraz rodzaj zajęć,

- czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Pisma nie posiadające w/w informacji nie będą rozpatrywane.

e) rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za miesiąc następny np. pismo o rezygnację z dnia 15.V.br. lub 31.V.br. obejmuje rezygnację z zajęć od dnia 01.VI. br.

f) nie można  zrezygnować z zajęć tanecznych w trakcie danego  miesiąca za dany miesiąc np. pismo o rezygnację w dn. 15.V.br a rezygnacja od dnia 01.V.br. lub od 16.V.br.

12. Opłata za zajęcia taneczne może być naliczona tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej karty informacyjnej.

Informacje o zajęciach do pobrania

Karta zgłoszenia

Wzór rezygnacji z zajęć

 

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady