Ognisko Muzyczne

Ognisko Muzyczne działa w Poniatowej od kilkudziesięciu lat. Stwarza możliwość rozwoju talentu muzycznego dzieci i młodzieży oraz wspiera rodzącą się pasję gry na instrumencie. Instruktorzy Centrum Kultury pragną przekazać podopiecznym ogniska swoje zamiłowanie do muzyki, zarazić ich swoją pasją. Efekty ich pracy można podziwiać na organizowanych w ciągu roku koncertach w Centrum Kultury.  Zajęcia gry na keybordzie odbywają są także w Klubie Kultury w Poniatowej Wsi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są od września do czerwca, ich wymiar i czas trwania jest ustalany indywidualnie z instruktorami.

Zajęcia prowadzą:

Janina Bednarz – pianino
- zajęcia ustalane indywidualnie

Darek Gołofit – akordeon, keyboard
- zajęcia ustalane indywidualnie

- zajęcia wokalne - piątek od godz. 16

informacje o instruktorze

Michał Studniarek – gitara (zajęcia ustalane indywidualnie)

Kontakt: 081 820 45 54 wew. 12.

Zapisy: cały wrzesień; cena: 30 zł/m-c, zajęcia ustalane indywidualnie

Informacja dotycząca opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach gry na instrumentach muzycznych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2017/2018.

1. Opłata za zajęcia gry na instrumentach muzycznych ma charakter ryczałtowy.

2 .Warunkiem uczestnictwa w zajęciach gry na instrumentach muzycznych jest wypełnienie karty informacyjnej ucznia oraz  przekazanie jej instruktorowi prowadzącemu.

3. Karty informacyjne wydaje instruktor prowadzący.

4. Opłata miesięczna za zajęcia gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży  w Centrum Kultury wynosi:

a) zajęcia raz w tygodniu (1x 45 minut)- 60,00 zł za m-c,

b) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 30 minut) - 80,00 zł za m-c.

c) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 45 minut) - 100,00 zł za m-c.

5. W przypadku gdy na zajęcia gry na instrumencie muzycznym uczęszcza rodzeństwo opłata miesięczna za każde dziecko wynosi:

a)zajęcia raz w tygodniu (1x 45 minut) – 50,00 zł

b)zajęcia dwa razy w tygodniu (2x 30 minut) - 70,00 zł

c)zajęcia dwa razy w tygodniu (2x 45 minut) – 90,00 zł

6. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych ma obowiązek dotrzymywać terminów opłat za zajęcia gry na instrumentach muzycznych dziecka i do końca każdego miesiąca wpłacać pieniądze za dany miesiąc na konto Centrum Kultury:

Nr konta 06 8735 0007 0000 0420 2000 0010

tytuł wpłaty:…………………………………………………...............................................

(nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy)

7.  Z opłat za zajęcia gry na instrumentach muzycznych zwolnieni są uczniowie, którzy są członkami Dziecięcej Kapeli Ludowej z Poniatowej.

8. W przypadku jednorazowej nieobecności obejmującej jedną jednostkę lekcyjną, o której instruktor zostanie wcześniej poinformowany przez rodzica, przepadająca lekcja powinna odbyć się w innym terminie ustalonym z instruktorem.

9. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, trwającej dłużej niż 2 tygodnie, CKPiT może odstąpić od pobierania opłaty na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uwzględniający termin ponownego podjęcia nauki przez uczestnika zajęć.

a)  wniosek, o którym mowa wyżej powinien być złożony w placówce

w nieprzekraczalnym terminie do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.

10. W przypadku, gdy w danym miesiącu dziecko nie uczestniczyło ani razu w zajęciach opłata za ten miesiąc nie będzie naliczana przez instruktor odgórnie.

11. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez instruktora, do jego obowiązków należy odwołanie zajęć oraz wyznaczenie innego terminu na ich odpracowanie, bądź ustalenie zastępstwa z innym instruktorem.

12. Jeśli nieobecność instruktora ma charakter długotrwały dyrektor CKPiT wyznacza innego instruktora do prowadzenia zajęć z dzieckiem.

13. Jeżeli niemożliwe jest ustanowienie zastępstwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 11 – placówka nie pobiera opłat za w/w okres.

14. Jeżeli dziecko chce zrezygnować z udziału w zajęciach gry na instrumencie muzycznym rodzic/ opiekun prawny obowiązany jest do potwierdzenia powyższego w piśmie skierowanym do instruktora prowadzącego.

a) pismo, o którym mowa wyżej może być dostarczone indywidualnie lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) rezygnacja z zajęć gry na instrumencie w formie ustnej lub przez sms  nie będzie przyjmowana  i uwzględniana,

c) wzór pisma o rezygnację z zajęć na instrumencie muzycznym można pobrać w sekretariacie placówki lub u instruktora prowadzącego,

d) w przypadku nie skorzystania z gotowego wzoru pisma, informacja o rezygnację z zajęć powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna prawnego,

- miejscowość, datę,

- imię i nazwisko dziecka rezygnującego z zajęć,

- wskazanie miesiąca, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia oraz rodzaj zajęć,

- czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Pisma nie posiadające w/w informacji nie będą rozpatrywane.

e) rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za miesiąc następny np. pismo o rezygnację z dnia 15.V.br. lub 31.V.br. obejmuje rezygnację z zajęć od dnia 01.VI. br.

f) nie można  zrezygnować z opłat za  zajęcia gry na instrumentach muzycznych w trakcie danego  miesiąca za dany miesiąc np. pismo o rezygnację w dn. 15.V.br a rezygnacja od dnia 01.V.br. lub od 16.V.br.

15. Opłata za zajęcia gry na instrumencie muzycznym może być naliczona tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej karty informacyjnej.

Informacja o zajęciach do pobrania

Karta zgłoszenia

Wzór rezygnacji z zajęć

  

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady