Kółko Plastyczne

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki

godz. 16:00 -17:00 - gr. I

(roczniki 2009, 2010, 2011, 2012)

godz. 17:00-18:00 - gr. II

(roczniki 2005, 2006, 2007, 2008)

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Bieńko

tel. 81 820 45 54 wew. 21

Informacja dotycząca opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach Koła Plastycznego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, w roku szkolnym 2017/2018

1. Opłata za zajęcia Koła Plastycznego ma charakter ryczałtowy.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Koła Plastycznego jest wypełnienie karty informacyjnej ucznia Koła Plastycznego oraz  przekazanie jej instruktorowi prowadzącemu.

3. Kartę informacyjną wydaje instruktor prowadzący.

4. Opłata miesięczna za zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kole Plastycznym w Centrum Kultury wynosi:

a)  zajęcia dwa razy w tygodniu; WSZYSTKIE GRUPY- 40,00 zł za m-c.

5. W przypadku, gdy na zajęcia Koła Plastycznego uczęszcza rodzeństwo opłata miesięczna za każde dziecko wynosi:

a) zajęcia dwa razy w tygodniu; WSZYSTKIE GRUPY - 35,00 zł za m-c.

6. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych ma obowiązek dotrzymywać terminów opłat za zajęcia dziecka w Kole Plastycznym i do końca każdego miesiąca wpłacać pieniądze za dany miesiąc na konto Centrum Kultury:

Nr konta 06 8735 0007 0000 0420 2000 0010

tytuł wpłaty:…………………………………………………...............................................

(nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy)

7. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, trwającej dłużej niż 2 tygodnie, CKPiT może odstąpić od pobierania opłaty na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.

a)  wniosek, o którym mowa wyżej powinien być złożony w placówce

w nieprzekraczalnym terminie do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.

8. . W przypadku, gdy  w danym miesiącu dziecko nie uczestniczyło ani razu w zajęciach opłata za ten miesiąc nie będzie naliczana przez instruktora odgórnie.

9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez instruktora do jego obowiązków należy odwołanie zajęć oraz wyznaczenie innego terminu na ich odpracowanie, bądź ustalenie zastępstwa z innym instruktorem.

10. Jeśli nieobecność instruktora ma charakter długotrwały dyrektor CKPiT wyznacza innego

instruktora do prowadzenia zajęć z dziećmi.

11. Jeżeli niemożliwe jest ustanowienie zastępstwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 9 –

placówka nie pobiera opłat za w/w okres.

12. Jeżeli dziecko chce zrezygnować z udziału w zajęciach Koła Plastycznego rodzic/ opiekun

prawny obowiązany jest do potwierdzenia powyższego w piśmie skierowanym do instruktora

prowadzącego.

a) pismo, o którym mowa wyżej może być dostarczone indywidualnie lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) rezygnacja z zajęć plastycznych w formie ustnej lub przez sms  nie będzie przyjmowana  i uwzględniana.

c) wzór pisma o rezygnację z zajęć plastycznych można pobrać w sekretariacie placówki lub u instruktora prowadzącego.

d) w przypadku nie skorzystania z gotowego wzoru pisma, informacja o rezygnację z zajęć powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna prawnego,

- miejscowość, datę,

- imię i nazwisko dziecka rezygnującego z zajęć,

- wskazanie miesiąca, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia oraz rodzaj zajęć,

- czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Pisma nie posiadające w/w informacji nie będą rozpatrywane.

e) Rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za miesiąc następny np. pismo o rezygnację z dnia 15.V.br. lub 31.V.br. obejmuje rezygnację z zajęć od dnia 01.VI. br.

f) Nie można  zrezygnować z opłat za zajęcia plastyczne w trakcie danego  miesiąca za dany miesiąc, np. pismo  o rezygnację w dn. 15.V.br a rezygnacja od dnia 01.V.br. lub od 16.V.br.

13. Opłata za zajęcia plastyczne może być naliczona tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej karty informacyjnej.

Informacja o zajęciach po pobrania

Karta zgłoszenia

Wzór rezygnacji z zajęć
 

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady