Remont połączony z modernizacją pomieszczeń CKPiT

W roku 2014 Centrum Kultury Promocji i Turystyki zrealizowało projekt pt. „Remont połączony z modernizacją pomieszczeń Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt realizowany był od kwietnia do grudnia 2014r.

Głównym celem projektu była poprawa warunków lokalowych Centrum Kultury pełniącego funkcję miejsca spotkań mieszkańców Poniatowej. Cel ten został zrealizowany w oparciu o wykonanie prac remontowych połączonych z modernizacją budynku Centrum Kultury.

W ramach projektu wykonano:|
- wymianę okien wyposażonych w nawiewniki higrosterowane w następujących pomieszczeniach: przy wejściu głównym do Centrum Kultury, w szatni, w sali nr 13, -sali nr 15, -sali nr 8, -sali nr 7, -sali nr 6, -sali nr 5, -sali nr 4, na korytarzu I piętra, -klatce schodowej- droga ewakuacyjna, -balkonie, -mini galerii, -klatce schodowej prowadzącej z holu głównego na I piętro,
- ocieplenie ścian zewnętrznych przylegających do tarasu (I piętro),
- remont tarasu (I piętro),- ocieplenie od spodu stropu szatni, wykonanie tynku strukturalnego i malowanie,
- ocieplenie ściany zewnętrznej pomieszczenia szatni Centrum Kultury oraz wymieniono okna w magazynku gospodarczym, w którym znajdują się narzędzia i wyposażenie niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

Zgodnie z zasadą dotyczącą trwałości projektu Beneficjent w okresie 5 lat od daty jego zakończenia zobowiązuje się do zachowania jego trwałości.

Wymiana okien i ocieplenie ściany zewnętrznej pomieszczenia szatni

Wygląd okien i szatni przed remontem

Szatnia po remoncie

Remont tarasu

Widok szatni i tarasu przed remontem i po remoncie

Stare okna

Nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi

 

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady