Zajęcia wokalne

Zajęcia Wokalne

Zajęcia wokalne w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dotycząca opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach wokalnych organizowanych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Opłata za udział w zajęciach wokalnych ma charakter ryczałtowy.
  2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wokalnych jest wypełnienie karty informacyjnej uczestnika oraz  przekazanie jej instruktorowi prowadzącemu.
  3. Karty informacyjne wydaje instruktor prowadzący.
  4. Opłata miesięczna za zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury wynosi: a) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x jednostka lekcyjna) - 50,00 zł za m-c.
  5. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych ma obowiązek dotrzymywać terminów opłat za zajęcia wokalne dziecka i do końca każdego miesiąca wpłacać pieniądze za dany miesiąc na konto Centrum Kultury:

Nr konta 06 8735 0007 0000 0420 2000 0010

tytuł wpłaty:…………………………………………………...............................................

(nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy)

6. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, trwającej dłużej niż 2 tygodnie, CKPiT może odstąpić od pobierania opłaty na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uwzględniający termin ponownego podjęcia nauki przez uczestnika zajęć.

a) wniosek, o którym mowa wyżej powinien być złożony w placówce w nieprzekraczalnym terminie do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.

7. W przypadku, gdy w danym miesiącu dziecko nie uczestniczyło ani razu w zajęciach opłata za ten miesiąc nie będzie naliczana przez instruktora odgórnie.

8.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez instruktora, do jego obowiązków należy odwołanie zajęć oraz wyznaczenie innego terminu na ich odpracowanie, bądź ustalenie zastępstwa z innym instruktorem.

9. Jeśli nieobecność instruktora ma charakter długotrwały dyrektor CKPiT wyznacza innego instruktora do prowadzenia zajęć z grupą.

10. Jeżeli niemożliwe jest ustanowienie zastępstwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 8 – placówka nie pobiera opłat za w/w okres.

11.Jeżeli dziecko chce zrezygnować z udziału w zajęciach wokalnych  rodzic/ opiekun prawny obowiązany jest do potwierdzenia powyższego w piśmie skierowanym do instruktora prowadzącego.

a) pismo, o którym mowa wyżej może być dostarczone indywidualnie lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) rezygnacja z zajęć wokalnych w formie ustnej lub przez sms  nie będzie przyjmowana i uwzględniana.

c) wzór pisma o rezygnację z zajęć wokalnych można pobrać w sekretariacie placówki lub u instruktora prowadzącego.

d) w przypadku nie skorzystania z gotowego wzoru pisma, informacja o rezygnację z zajęć powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna prawnego,

- miejscowość, datę,

- imię i nazwisko dziecka rezygnującego z zajęć,

- wskazanie miesiąca, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia oraz rodzaj zajęć,

- czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Pisma nie posiadające w/w informacji nie będą rozpatrywane.

e) rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za miesiąc następny np. pismo o rezygnację z dnia 15.V.br. lub 31.V.br. obejmuje rezygnację z zajęć od dnia 01.VI. br.

f) nie można  zrezygnować z zajęć wokalnych w trakcie danego  miesiąca za dany miesiąc np. pismo o rezygnację w dn. 15.V.br a rezygnacja od dnia 01.V.br. lub od 16.V.br.

12. Opłata za zajęcia wokalne może być naliczona tylko na podstawie prawidłowo wypełnionej karty informacyjnej.

Informacje o zajęciach do pobrania

Karta zgłoszenia

Wzór rezygnacji z zajęć

 

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady